Algemeen

Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
Het intellectuele eigendom en de teksten en logo's horen toe aan de ontwerper. Deze website streeft geen enkel winstgevend doel na en is louter opgemaakt ter informatie.

Niet-toegestaan gebruik van de website
U verbindt zich er o.m. toe :
De informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen, racistisch of bedreigend karakter)
De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom. De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan de webmaster te vragen.

Persoonsgegevens
Er worden geen persoonsgegevens verzameld tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een e-mail geeft een bezoeker de toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen vermelding van uw gegevens. U kunt uw bezwaren richten tot de ontwerper van deze site.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie
Anonieme of geaggregeerde gegevens van niet-persoonlijke aard kunnen worden vergaard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar deze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

Informatie op de website
De informatie, software, producten en diensten die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Wij staan niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. We zijn evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. De ontwerper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

Links naar andere websites
Deze website bevat hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen, of daar op een andere manier naar verwijzen. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Adviezen via de website
Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat we hiervoor aansprakelijk kunnen gesteld worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies.

Links naar deze site
Het aanleggen van hyperlinks naar deze website is toegestaan voor zover deze hyperlinks naar de homepage van de site leiden.

Paswoorden en beveiligde delen van de site
U heeft geen paswoord nodig om toegang te krijgen tot deze site.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken
De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website. Ingeval van betwisting of moedwillige houding van de ontwerper is de rechtbank van Mechelen bevoegd.

-o-o-o-